Winkelmand

Algemene Voorwaarden

Heeft u een klacht over onze producten of diensten? Neem contact met ons op via [email protected] of via de chat onderaan de pagina. We zullen er alles aan doen om het voor u op te lossen.

De geld-terug-garantie is van toepassing op geleverde aankopen tot een waarde van 100 € (voor bestellingen die wij niet kunnen leveren, krijgt u natuurlijk uw aankoopbedrag terug). Bij aankopen boven de 100,- € proberen we een vervangende service of een vervangend product te bieden als u niet tevreden bent.

Alle producten hebben een garantie van 365 dagen.

Artikel 1 – Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze goederen, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer of door een derde partij worden geleverd op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachtelijke of beroepsactiviteit;

Dag: kalenderdag;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden, zoals video, audio, applicaties, digitale spellen en elke andere software; diensten die het maken, verwerken of opslaan van gegevens in digitale vorm mogelijk maken, wanneer deze gegevens door de consument worden verstrekt; diensten die het delen van gegevens en elke andere interactie met gegevens in digitale vorm mogelijk maken, die door andere gebruikers van de dienst worden verstrekt;

Duurzame gegevensdrager: elk middel – inclusief e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om aan hem persoonlijk gerichte informatie op zodanige wijze op te slaan dat toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie bestemd is, mogelijk is en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd van 14 dagen de overeenkomst op afstand te ontbinden;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die op afstand producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten binnen een voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten georganiseerd systeem, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat gebruikt kan worden voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte aanwezig hoeven te zijn.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

SocialKings ©

Smidslaantje 51

8426DC Appelscha

KvK-nr: 64464105

VAT-nr: NL002250971B75

+316 4202 1479

[email protected]

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke op afstand gesloten overeenkomst tussen de ondernemer en de consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer vóór het sluiten van de overeenkomst op afstand aangeven hoe de Algemene Voorwaarden bij de ondernemer te zien zijn en dat ze op verzoek van de consument zo snel mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand, ondanks de voorgaande alinea en voor het sluiten van de overeenkomst op afstand, elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze Algemene Voorwaarden op zodanige wijze elektronisch aan de consument ter beschikking worden gesteld dat deze door de consument op een eenvoudige manier opgeslagen kan worden op een duurzame gegevensdrager. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt vóór het sluiten van de overeenkomst op afstand aangegeven waar de Algemene Voorwaarden elektronisch kunnen worden ingezien en dat ze op verzoek van de consument kosteloos elektronisch of op andere wijze toegezonden worden.

In het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, zijn de tweede en derde alinea dienovereenkomstig van toepassing, en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden altijd beroepen op de bepaling die het meest gunstig is voor hem.

Artikel 4 – Exclusieve levering aan consumenten

De ondernemer biedt zijn diensten uitsluitend aan consumenten aan (zie definitie “Consument” in Artikel 1). Levering aan bedrijven, professionals en influencers is niet meer toegestaan. Voordat het aanbod door de consument wordt geaccepteerd, verklaart de consument dat hij geen influencer of bedrijf is. Mocht dit wel het geval zijn, dan zal de ondernemer niet leveren.

Artikel 5 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden is gesteld, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is welke rechten en plichten er verbonden zijn aan de acceptatie van het aanbod.

Artikel 6 – De overeenkomst

Met inachtneming van de bepalingen in lid 4, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de consument het aanbod accepteert en voldoet aan de daarbij behorende voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Wanneer de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van gegevens te beveiligen en een veilige webomgeving te waarborgen. Als de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich binnen de wettelijke kaders informeren of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede over alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren met opgave van redenen of bijzondere voorwaarden aan de uitvoering te verbinden.

Uiterlijk bij de levering van het product, de dienst of de digitale inhoud aan de consument, verstrekt de ondernemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een duurzame gegevensdrager kan worden opgeslagen:

het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht, of een duidelijke verklaring betreffende de uitsluiting van het herroepingsrecht;

de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

de prijs inclusief alle belastingen van het product, de dienst of de digitale inhoud; indien van toepassing de leveringskosten; en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.

Artikel 7 – Bedenktijd en herroepingsrecht

Vanwege de aard van de dienstverlening, bestaande uit het creëren en direct leveren van likes en volgers op Instagram, zijn de bedenktijd en het herroepingsrecht van de consument uitgesloten. Bij het sluiten van de overeenkomst met de ondernemer heeft de consument uitdrukkelijk verklaard:

in te stemmen met de onmiddellijke uitvoering van de dienst, dus vóór het einde van de bedenktijd;

waardoor hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

Artikel 8 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van de voorgaande alinea kan de ondernemer producten of diensten aanbieden waarvan de prijzen onderhevig zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft, met variabele prijzen. Deze afhankelijkheid van schommelingen en het feit dat de aangegeven prijzen richtprijzen zijn, worden in het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als de ondernemer dit bedongen heeft en:

ze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

De consument heeft het recht de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Artikel 9 – Nakoming van de overeenkomst en extra garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten overeenstemmen met de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een extra garantie van de ondernemer, zijn leverancier, fabrikant of importeur beperkt nooit de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegen de ondernemer kan doen gelden, indien de ondernemer zijn deel van de overeenkomst niet is nagekomen.

Onder een extra garantie wordt verstaan elke verbintenis van de ondernemer, zijn leverancier, importeur of producent waarin hij aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan wat wettelijk verplicht is, in het geval hij zijn deel van de overeenkomst niet heeft nagekomen.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal bij de ontvangst en uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.

De plaats van levering is het door de consument opgegeven Instagram-account.

Met inachtneming van Artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In dat geval heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

Na ontbinding overeenkomstig de voorgaande alinea, vergoedt de ondernemer onverwijld het door de consument betaalde bedrag.

Het risico van beschadiging en/of verlies van producten berust bij de ondernemer tot het moment van levering aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 – Betaling

Tenzij in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden anders is bepaald, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Bij een overeenkomst tot het verlenen van een dienst vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nooit worden vereist dat de consument meer dan 50% vooruit betaalt. Indien vooruitbetaling is overeengekomen, kan de consument geen rechten doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de overeengekomen vooruitbetaling is verricht.

De consument is verplicht onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Indien de consument zijn betalingsverplichting(en) niet op tijd nakomt, nadat hij door de ondernemer op de hoogte is gesteld van de betalingsachterstand en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegeven om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen en betaling binnen deze 14 dagen uitblijft, dan zijn de wettelijke rente over het nog verschuldigde bedrag verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot 2.500 €; 10% over de volgende 2.500 € en 5% over de volgende 5.000 € met een minimum van 40 €. De ondernemer kan ten gunste van de consument van de genoemde bedragen en percentages afwijken.

Artikel 12 – Klachtenprocedure

De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven bij de ondernemer ingediend worden.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, reageert de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

De consument dient de ondernemer minimaal 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na het verstrijken van deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

De ondernemer is niet aansprakelijk voor handelingen van Instagram, zoals in het bijzonder het verwijderen van bijdragen van consumenten door Instagram.

Artikel 14 – Een­zij­di­ge wijziging

De ondernemer kan deze algemene voorwaarden te allen tijde eenzijdig wijzigen. De datum van de laatste wijziging staat aan het einde van de voorwaarden vermeld.

Artikel 15 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn dus voor het laatst gewijzigd op 1 november 2021.